Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

To-nivå modell

Kommunens organisasjon er bygd opp rundt to nivå. Øverste nivå består av rådmann og assisterende rådmann (strategisk ledelse). Det andre nivået består av stabsfunksjonene og flere virksomheter. Virksomhetene er selvstendige enheter hvor kommunens tjenesteproduksjon foregår. Virksomhetslederne har det faglige-, administrative- og økonomiske ansvaret for sin enhet.  

Rådmannen er kommunens administrasjonssjef med de fullmakter og rammer som ligger i kommunelovens kapittel 4. 

Delegasjonsreglementet delegerer myndighet fra kommunestyret til rådmannen, som har videredelegert nedover i organisasjonen. Dette gjelder både særlovsmyndighet og myndighet tillagt kommunen som rettssubjekt. Rådmannen kan endre eller trekke tilbake delegasjon.

Stab

 • Fellesenheten: post/arkiv/It
 • Stabsenheten: ass, rådmann. økonomisk strateg, HMS/Intern kontroll/Personal/Kultur
 • Økonomienheten: lønn, regnskap, innfordring, lån, bostøtte/tilskudd
 • Forvaltningsenheten: forvaltning, plan, areal, næring, landbruk, (prosjekt)

Oppvekst

Stonglandet oppvekst:

 • Stonglandet skole
 • Voksenopplæring
 • Tilflyttertjeneste
 • Bibliotek

Vikstranda skole og SFO:

 • Vikstranda skole
 • Vikstranda SFO
 • Kulturskolen

Barnehage:

 • Dansesletta barnehage Solli, avdeling Blåbær og Tyttebær
 • Stonglandet barnehage og Sfo

Helse- og omsorg

Tranøy helsesenter:

 • Tranøy sykehjem
 • Hjemmetjenestene i Tranøy
 • Psykiatrisk sykepleier
 • Stonglandet bofellesskap
 • Helsesøster
 • Fysioterapiavdeling

Nav Tranøy

 • Sosiale tjenester

Teknisk Drift

 • Vei, vann og kloakk
 • Vedlikehold bygg
 • Havn
 • Miljø
 • Øvrige driftsoppgaver

Brann:

 • Brann
 • Feier
Partssammensatt utvalg:
 • Rådmann
 • Assisterende rådmann
 • Personalrådgiver
 • 4 hovedtillitsvalgte fra fagorganisasjonene
Aktuelle dokumenter:
Laster...