Arkivdepot

Valg av depotordning

Tranøy kommune har med hjemmel i arkivforskriftens § 5-1 og selskapsavtalens § 4, pkt. 3, valgt å bruke Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) som arkivdepot for eldre og avsluttet arkiv. Ordningen omfatter papirbasert arkivmateriale, og innebærer blant annet at det meste av kommunens arkivmateriale fra både før 1980 og etter 1980 vil bli oppbevart hos, og betjent av, IKAT i Tromsø.

Både kommunens egen administrasjon og publikum har tilgang til materialet i tråd med gjeldene bestemmelser om innsynrett, taushetsplikt og gradering.

Publikumstjenester

Som en del av depotoppgavene har IKAT ansvar for å tilby kommunens innbyggere publikumstjenester knyttet til bruk av kommunens eldre og avsluttete arkiver.

Oversikt over hvilke tjenester som tilbys finnes på IKATs nettsider.

Arkivkatalog

Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) har ansvar for å ordne og katalogisere arkivmateriale som er gått ut av forvaltningsmessig bruk. Arbeidet gjennomføres i flere omganger. Du finner en foreløpig arkivkatalog over det materialet som hittil er tilgjengeliggjort på IKATs nettsider.

En arkivkatalog er et hjelpemiddel til å finne fram i arkivmaterialet etter at det er avlevert til arkivdepot. Den gir oversikt over kommunale arkivskapere, strukturen i de enkelte arkivene og innholdet i arkivstykkene. For å finne fram til en bestemt sak eller et saksforhold må en som regel i tillegg bruke de interne registrene i arkivene, postjournalene eller kopibøkene.

IKAT er tilgjengelig for råd og veiledning for alle som ønsker opplysninger fra arkivene til Tranøy kommune, og gir også tilgang til arkivmateriale som ikke enda er ordnet og katalogisert.

Laster...