Arkivdepot for eldre og avsluttet arkiv

Valg av depotordning

Senja kommune har med hjemmel i arkivforskriftens § 5-1 og selskapsavtalens § 4, pkt. 3, valgt å bruke Arkiv Troms som arkivdepot for eldre og avsluttet arkiv. Ordningen omfatter både papirbasert og elektronisk arkivmateriale, og innebærer blant annet at det meste av kommunens arkivmateriale vil bli oppbevart hos, og betjent av, Arkiv Troms i Tromsø.

Både kommunens egen administrasjon og publikum har tilgang til materialet i tråd med gjeldene bestemmelser om innsynrett, taushetsplikt og gradering.

Publikumstjenester

Som en del av depotoppgavene har Arkiv Troms ansvar for å tilby kommunens innbyggere publikumstjenester knyttet til bruk av kommunens eldre og avsluttete arkiver.

Oversikt over hvilke tjenester som tilbys finnes på nettsidene til Arkiv Troms.

Arkivkatalog

Arkiv Troms har ansvar for å ordne og katalogisere arkivmateriale fra før 1980 som er gått ut av forvaltningsmessig bruk. 

En arkivkatalog er et hjelpemiddel til å finne fram i arkivmaterialet etter at det er avlevert til arkivdepot. Den gir oversikt over kommunale arkivskapere, strukturen i de enkelte arkivene og innholdet i arkivstykkene. For å finne fram til en bestemt sak eller et saksforhold må en som regel i tillegg bruke de interne registrene i arkivene, postjournalene eller kopibøkene.

Arkiv Troms er tilgjengelig for råd og veiledning for alle som ønsker opplysninger fra arkivene til Senja kommune, og gir også tilgang til arkivmateriale som ikke enda er ordnet og katalogisert.

Laster...